Thursday, June 30, 2005

สาเหตุใหญ่ที่ทำให้องค์กร "ล้มเหลว"


เวลาผมพูดว่า “ล้มเหลว” ผมหมายถึงการที่องค์กรไม่สามารถสนองตอบต่อพันธกิจ (Mission) ที่กำหนดไว้ หรือไปไม่ถึงเป้าหมาย (Goal) ไม่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) ที่มุ่งมาดปรารถนา

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมขอสรุปว่าองค์กรส่วนใหญ่ “ไปไม่ถึงไหน” ด้วยสาเหตุใหญ่ๆ ดังนี้คือ “อ่อนจัดการ บริหารไม่เป็น ไม่ได้เน้นนวัตกรรม”

สาเหตุที่ 1 – “อ่อนจัดการ”
ผมหมายถึง การจัดการกับเรื่อง Routine ทั่วๆ ไป ซึ่งหมายถึง การใช้ข้อมูลและความรู้ในการตัดสินใจดำเนินงาน Keywords ในข้อนี้ก็คือ การแก้ปัญหา (problem – solving) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ (information) และการจัดการความรู้ (knowledge management) องค์กรใดที่ไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ไม่ใช้ความรู้ในการทำงาน ไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหา และไม่ได้เรียนรู้จากปัญหา ก็น่าจะจัดว่าเป็นองค์กรที่ “อ่อนในเรื่องการจัดการ”

สาเหตุที่ 2 – “บริหารไม่เป็น” ผมกำลังพูดถึงหลักการบริหาร (Management) ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงิน (Financial Management) การบริหารคน (HR Management) การบริหารตลาด (Marketing Management) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หรือ การบริหารกระบวนการ (Process Management) ก็ตาม จริงๆ แล้วผมว่าคนไทยที่เรียนทางด้านบริหารมานั้นมีมากมายเหลือเกิน แต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ ว่าทำไมในหลายๆ องค์กร จึงยังมีปัญหาด้านการบริหารออยู่ค่อนข้างมาก หรือว่าศาสตร์ด้านการบริหารที่ร่ำเรียนกันมานั้นใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่เราเรียนกันมันล้าสมัยหรือเปล่า? หรือว่ามันเป็นหลักการที่นำมาจากบริบทของทางตะวันตก ไม่เหมาะสม และใช้ไม่ได้กับบริบทของสังคมไทย? ผมเองก็ได้แต่ตั้งคำถามเหล่านี้ . . . โดยที่ยังไม่มีคำตอบครับ

สาเหตุที่ 3 – “ไม่ได้เน้นนวัตกรรม” นวัตกรรมเป็นคำที่ “ใหญ่” เพราะไม่ได้หมายถึงแค่ความสามารถในการ “คิด” อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังรวมความไปถึงความสามารถในการ “ทำ” ให้ความคิดนั้น เป็นจริงขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นความสามารถทั้งทางด้านการคิด การผลิต และการตลาด เลยทีเดียว องค์กรที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ จะต้องเป็นองค์กรประเภทที่มีวัฒนธรรมในการสร้างภาวะผู้นำให้กับคนทุกระดับ (Leadership at all level) คือทุกคนมีอิสระที่จะคิด ที่จะทำ โดยสิ่งที่คิด และทำนี้ จะต้องนำไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ขององค์กรด้วย เรียกได้ว่าผู้บริหารสูงสุดจะต้องให้ “ทิศทาง” ไปพร้อมๆกับการให้ “อิสระ” แก่ผู้ที่ดำเนินการด้วย ผมและทุกคนที่ สคส. รู้ว่าเราโชคดีที่ได้ทำงานในองค์กรที่มีวํฒนธรรมเช่นนี้


บรรยากาศ Lunch Meeting ที่ สคส.
LunchMtg2

หวังว่าท่านคงจะ Share เรื่องของท่านให้พวกเราฟังบ้างนะครับ

4 Comments:

At Thu Jun 30, 10:04:00 AM, Blogger Khaosampraya said...

ไม่ทราบว่าผู้บริหารจะรับได้สักแค่ไหนกับ"อ่อนจัดการ บริหารไม่เป็น และไม่ได้เน้นนวัตกรรม" แต่ตรงประเด็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ"ราชการ" เพราะระบบทำให้อำนาจกลายเป็นรากของปัญหาที่ลึกมาก...คนที่จัดการเป็นคือคนที่ใช้งานคนอื่นได้...ไม่ต้องทำเอง..ไม่มีวัฒนธรรมขององค์กรที่จะต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง...หลายคนถนัดการสั่งการมากกว่า...บริบทของสังคมไทยเรื่องความสัมพันธ์และพวกพ้องมีสูงมากสูงจนไม่ค่อยรู้จักแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว...การปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะ"ครู" เป้นเรื่องยากจริงๆ..

 
At Fri Jul 01, 02:18:00 AM, Blogger peter said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At Fri Jul 01, 02:35:00 AM, Blogger peter said...

ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก เพราะผมมีโอกาสสัมผัสกับผู้บริหารองค์กรหลายประเภท มีทั้งพวกที่ประสบความสำเร็จ พวกที่ล้มเหลว และพวกที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะล้มเหลวหรือสำเร็จ แต่ประมาณด้วยการสังเกตุพบว่า กลุ่มที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนมาทางด้านการบริหารโดยตรง และไม่ใช่เป็นคนที่เรียนสูงมากมาย ดังนั้นผมจึงรู้สึกคล้อยตามที่อาจารย์พูดถึงว่า "ศาสตร์ด้านการบริหารที่ร่ำเรียนกันมานั้นใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน" ทั้งนี้เพราะว่าการบริหารงานชั้นสูงนั้น มักจะอาศัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของผู้นั้น และต้องสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสังคมของตน ซึ่งบทเรียนทั่วไปเต็มไปด้วยทฤษฎี ขณะเดียวกันอาจารย์ที่สอนก็มักจะส่งเสริมให้นักศึกษาไปดูงาน แต่ปรากฏว่าการดูงานหรือทำ Case ต่างๆ ยังไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของการบริหาร และอีกทั้งผู้เรียนก็ไม่มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม บทเรียนที่ร่ำเรียนมาจึงเป็นเพียงกรอบและศาสตร์ที่ใช้ประเทืองสติปัญญาให้กับผู้เรียนเท่านั้น ความสำเร็จยังต้องอาศัย โอกาส จังหวะ และความสามารถเฉพาะตัว ที่รวมถึงความสามารถของผู้บริหารที่มีสำนึกทางวิทย์และศิลป์ควบคู่กับไป โดยเฉพาะศิลปการจัดการและศิลปการครองใจพนักงาน ซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการจัดการและการบริหาร ถ้าองค์กรใดอ่อนในด้านการจัดการและการบริหารแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเลย เพราะการจัดการและการบริหารที่ดีนั้นเป็นเพียงงานพื้นฐานขององค์กรที่อยู่รอดได้ไปวันๆ เท่านั้น
ถ้าองค์กรอยู่รอดแล้วค่อยมาว่ากันถึงเรื่องการสร้างให้องค์กรเติบโตด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับองค์กร
แต่ถ้าผู้บริหารที่อ่อนหัดท่านใดต้องการพัฒนาทั้งด้านการจัดการ การบริหาร และสร้างนวัตกรรมไปพร้อมกันทั้งหมดนั้น ผมคิดว่าคงต้องทำงานหัวโตแน่ ผู้บริหารบางคนอาจจะไม่ต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมไปหมดทุกๆด้าน แต่ควรที่จะรู้วิธีการจัดการคนและงานให้เป็น เชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะส่งเสริมให้ก้าวต่อไป แต่อย่าลืม ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพราะปัจจุบันในหลายๆ องค์กร ขาดหายส่วนนี้ไป จึงทำให้ต้องเจอกับปัญหาวุ่นวายร้อยแปดจากพนักงานที่ขาดจริยธรรมและขาดคุณธรรมทั้งระดับล่างจนไปถึงระดับสูง

 
At Thu Oct 13, 09:47:00 AM, Blogger sarah said...

Great work on your blog - it was very enlightening. You've got a lot of useful info on there about Quality Management so I've bookmarked your site so I don't lose it. I'm doing a lot of research on Quality Management Exposed and have just started a new blog - I'd really appreciate your comments

 

Post a Comment

<< Home